fbpx
 • Trading Knowledge  >  Trading Basics

16 March 2022,09:21

Trading Basics

Khái Niệm Cơ Bản Về Phân Tích Cơ Bản

16 March 2022, 09:21

Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare
Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare

Khi xây dựng chiến lược giao dịch, các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ khác nhau có thể được phân loại thành hai loại phương pháp phân tích: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Mặc dù có nhiều ý kiến ​​khác nhau về mỗi cách tiếp cận nhưng không có câu trả lời chắc chắn về chiến lược giao dịch nào “tốt hơn”. Mỗi phương pháp phân tích đều có những ưu điểm riêng và các nhà giao dịch có xu hướng thích các phương pháp khác nhau dựa trên sở thích giao dịch cá nhân của họ. Trên thực tế, một số nhà giao dịch thậm chí còn chọn kết hợp cả hai phương pháp để có cách tiếp cận toàn diện.

Phân tích Cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy chuyển động của thị trường. Nó đòi hỏi phải đánh giá giá trị nội tại của một công cụ tài chính bằng cách xem xét các điều kiện thực tế cũng như các yếu tố vi mô và kinh tế vĩ mô. Phương pháp này nhằm mục đích đánh giá một tài sản bằng cách kiểm tra các lực lượng cơ bản có khả năng tác động đến giá trị của nó.

Phân tích cơ bản có vai trò tối quan trọng trong việc ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư vì nó cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các yếu tố cơ bản thúc đẩy giá trị của tài sản tài chính. Ví dụ: trong trường hợp giao dịch cổ phiếu, đánh giá tình hình tài chính, điều kiện ngành và các chỉ số kinh tế của công ty, phân tích cơ bản cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về giá trị nội tại và hiệu suất tiềm năng trong tương lai của một tài sản. Nó giúp xác định các tài sản được định giá thấp hoặc được định giá quá cao, đánh giá rủi ro và cơ hội, đồng thời đưa ra lựa chọn đầu tư hợp lý dựa trên triển vọng dài hạn của các hoạt động kinh doanh cơ bản, từ đó tăng khả năng đạt được kết quả thành công trong nỗ lực đầu tư và giao dịch.

Các Loại Phân tích Cơ bản

Phân tích cơ bản là một phương pháp quan trọng được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để đánh giá giá trị nội tại của một tài sản trên thị trường tài chính. Nó liên quan đến việc kiểm tra các yếu tố khác nhau có thể tác động đến giá trị và triển vọng tương lai của khoản đầu tư. Phân tích cơ bản có thể được chia thành hai loại chính:

Phân tích Định tính

Phân tích định tính xem xét các khía cạnh chủ quan của khoản đầu tư, dựa trên đánh giá của chuyên gia và liên quan đến việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Mặc dù thiếu các giá trị số chính xác nhưng phân tích định tính giúp các nhà đầu tư phát triển sự hiểu biết toàn diện về cơ hội. Đây có thể là những yếu tố như nhận thức về khả năng của CEO của công ty hoặc thậm chí là nỗ lực của ESG. Phân tích định tính cũng có thể bao gồm sự hiểu biết về môi trường chính trị xã hội của các quốc gia, đặc biệt là trong trường hợp giao dịch tiền tệ.

Phân tích Định lượng

Phân tích định lượng, trái ngược với phân tích định tính, cung cấp cách tiếp cận khách quan hơn và dựa trên dữ liệu để đánh giá đầu tư. Nó tập trung vào dữ liệu có thể đo lường được và các chỉ số số. Cách tiếp cận này bao gồm việc phân tích báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động, dữ liệu kinh tế và các số liệu định lượng khác để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả đầu tư.

financial analysts analyze business financial reports on a digital tablet planning investment

Các Thành phần Chính của Phân tích Cơ bản

Phân tích cơ bản bao gồm một số thành phần thiết yếu mang lại sự hiểu biết toàn diện về cơ hội đầu tư. Bằng cách kiểm tra các thành phần chính này, nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên giá trị nội tại và triển vọng của tài sản. Dưới đây là các thành phần chính của phân tích cơ bản:

Quản lý và Quản trị

Đánh giá chất lượng của đội ngũ quản lý công ty, kinh nghiệm, thành tích và khả năng đưa ra quyết định đúng đắn của họ. Ngoài ra, phân tích tính hiệu quả của cơ cấu và thông lệ quản trị doanh nghiệp của công ty.

Lợi thế Cạnh tranh

Kiểm tra các thế mạnh độc đáo của công ty, chẳng hạn như bằng sáng chế, nhận diện thương hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc sự thống trị thị trường. Đánh giá tính bền vững và lâu dài của những lợi thế này là rất quan trọng để hiểu được triển vọng dài hạn của công ty.

Phân tích Ngành Công nghiệp

Nghiên cứu động lực rộng hơn của ngành, bao gồm quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, bối cảnh cạnh tranh, môi trường pháp lý và xu hướng công nghệ. Hiểu cách công ty hoạt động trong ngành của mình có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất tiềm năng trong tương lai của công ty.

Các Yếu tố Kinh tế Vĩ mô

Xem xét tác động của các biến số kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát, tăng trưởng GDP và chính sách tài khóa đối với đầu tư. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh tế tổng thể nơi hoạt động đầu tư.

Phân tích Báo cáo Tài chính

Kiểm tra báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá khả năng sinh lời, tính thanh khoản, khả năng thanh toán và hiệu quả của công ty. Các tỷ số tài chính phổ biến như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), giá trên thu nhập (P/E), giá trên sổ sách (P/B) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một công ty.

Kỹ thuật Định giá

Áp dụng các phương pháp định giá khác nhau, chẳng hạn như phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), phân tích tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và phân tích tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B), để ước tính giá trị nội tại của một khoản đầu tư . Những phương pháp này giúp xác định liệu một khoản đầu tư có bị định giá thấp hay được định giá quá cao hay không.

Chỉ số Kinh tế

Giám sát các chỉ số kinh tế như dữ liệu việc làm, chi tiêu tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát và lãi suất để đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Những chỉ số này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về chuyển động tiềm năng của thị trường.

Phân tích Thống kê

Sử dụng các công cụ và mô hình thống kê để phân tích dữ liệu lịch sử và xác định các mô hình hoặc mối quan hệ có thể hỗ trợ dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai hoặc hiệu quả hoạt động của công ty.

Phân tích Cơ bản trên Thị trường Tài chính

Cả hai phương pháp phân tích định tính và phân tích định lượng đều bổ sung cho nhau và là những công cụ thiết yếu trong bộ công cụ phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường kết hợp các phương pháp này để hiểu biết toàn diện về cơ hội đầu tư trước khi đưa ra quyết định giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm thị trường ngoại hối, thị trường chỉ số, thị trường kim loại quý, thị trường hàng hóa, thị trường cổ phiếu, thị trường ETF và thị trường trái phiếu.

Tìm Hiểu Thêm Về Thị Trường Tài Chính Và Giao Dịch

commodities of crude oil, gold, silver, palladium, wheat, corn and coffee beans

Thị trường Ngoại hối

Trong thị trường ngoại hối, phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá các yếu tố kinh tế có thể tác động đến giá trị của tiền tệ. Các khía cạnh chính bao gồm:

 • Chỉ số kinh tế: Theo dõi các chỉ số kinh tế như tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất, dữ liệu việc làm và cán cân thương mại của các quốc gia để đánh giá sức mạnh nền kinh tế của họ. Dữ liệu kinh tế tích cực thường dẫn đến đồng tiền tăng giá, trong khi dữ liệu tiêu cực có thể dẫn đến đồng tiền mất giá.

 • Chính sách tiền tệ: Phân tích các chính sách của ngân hàng trung ương, bao gồm các quyết định về lãi suất, các chương trình kích thích tiền tệ và những thay đổi trong yêu cầu dự trữ. Hành động của ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tiền tệ và việc hiểu các chính sách này là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối.

 • Sự kiện địa chính trị: Đánh giá sự phát triển địa chính trị, chẳng hạn như sự ổn định chính trị, xung đột và hiệp định thương mại, có thể tác động đến giá trị tiền tệ. Các sự kiện chính trị lớn hoặc những thay đổi chính sách có thể gây ra biến động và ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Thị trường Chỉ số

Phân tích cơ bản của thị trường chỉ số bao gồm việc đánh giá các yếu tố cơ bản thúc đẩy hiệu suất của các chỉ số thị trường chứng khoán như S&P 500, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones hoặc FTSE 100. Các khía cạnh chính bao gồm:

 • Thu nhập và Hiệu suất Doanh nghiệp: Đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty được liệt kê trong chỉ số, bao gồm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và báo cáo thu nhập. Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của công ty có thể thúc đẩy chỉ số tăng.

 • Các yếu tố kinh tế vĩ mô: Phân tích các chỉ số kinh tế, chính sách tiền tệ và xu hướng thị trường có thể tác động đến tâm lý chung của thị trường và thúc đẩy biến động chỉ số. Các yếu tố như tăng trưởng GDP, lãi suất và niềm tin của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chỉ số.

 • Phân tích ngành: Đánh giá hiệu quả hoạt động và triển vọng của các ngành cụ thể được thể hiện trong chỉ số. Hiểu các yếu tố cụ thể của ngành như quy định, tiến bộ công nghệ hoặc xu hướng thị trường sẽ giúp đánh giá hướng đi tiềm năng của chỉ số.

Thị trường Kim loại Quý

Phân tích cơ bản của thị trường kim loại quý bao gồm việc đánh giá các yếu tố cụ thể đối với kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim. Các khía cạnh chính bao gồm:

 • Cung và Cầu: Đánh giá động lực cung và cầu toàn cầu đối với kim loại, bao gồm các yếu tố như mức sản xuất, xu hướng tiêu dùng, hàng tồn kho và ảnh hưởng địa chính trị. Những thay đổi về cung hoặc cầu có thể tác động đến giá kim loại.

 • Các yếu tố kinh tế vĩ mô: Theo dõi các chỉ số và xu hướng kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu kim loại, chẳng hạn như chi tiêu xây dựng và cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các yếu tố kinh tế có thể chỉ ra nhu cầu về kim loại trong tương lai.

 • Sự kiện địa chính trị: Xem xét các sự kiện địa chính trị, tranh chấp thương mại và chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến sản xuất, vận chuyển hoặc thương mại kim loại. Rủi ro địa chính trị có thể gây ra sự không chắc chắn và tác động đến giá kim loại quý.

Thị trường Hàng hóa

Phân tích cơ bản của thị trường hàng hóa bao gồm việc đánh giá các yếu tố tác động đến giá hàng hóa, như dầu thô, khí đốt tự nhiên, nông sản và kim loại công nghiệp. Các khía cạnh chính bao gồm:

 • Cung và Cầu: Đánh giá các yếu tố cung và cầu toàn cầu đối với các mặt hàng cụ thể, bao gồm mức sản xuất, hàng tồn kho, mô hình thời tiết và xu hướng tiêu dùng. Những thay đổi trong cân bằng cung cầu có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa.

 • Các yếu tố thời tiết và mùa vụ: Xem xét các điều kiện thời tiết và mô hình mùa vụ ảnh hưởng đến hàng hóa nông nghiệp, chẳng hạn như năng suất cây trồng và chu kỳ thu hoạch. Các sự kiện liên quan đến thời tiết có thể có tác động đáng kể đến giá cả hàng hóa.

 • Sự kiện địa chính trị: Theo dõi sự phát triển, xung đột hoặc lệnh trừng phạt địa chính trị có thể làm gián đoạn các tuyến sản xuất, vận chuyển hoặc thương mại hàng hóa. Các sự kiện địa chính trị có thể gây ra sự biến động và tác động đến giá cả hàng hóa.

business team investment working with computer and analysis graph stock market trading with stock

Thị trường Chứng khoán

Phân tích cơ bản của thị trường cổ phiếu liên quan đến việc đánh giá cổ phiếu của từng công ty dựa trên hiệu quả tài chính và định vị thị trường của họ. Các khía cạnh chính bao gồm:

 • Báo cáo tài chính: Phân tích báo cáo tài chính của công ty, bao gồm doanh thu, thu nhập, dòng tiền và bảng cân đối kế toán, để đánh giá tình hình tài chính và lợi nhuận của công ty. Các tỷ lệ như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), giá trên thu nhập (P/E), giá trên sổ sách (P/B) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có thể giúp xác định giá trị của công ty.

 • Phân tích ngành: Đánh giá tính năng động của ngành mà công ty hoạt động, bao gồm xu hướng thị trường, cạnh tranh, môi trường pháp lý và tiến bộ công nghệ. Hiểu các yếu tố ngành giúp đánh giá tiềm năng tăng trưởng của công ty.

 • Quản lý và Quản trị: Đánh giá đội ngũ quản lý của công ty, kinh nghiệm, thành tích và các quyết định chiến lược của họ. Đánh giá thực tiễn quản trị doanh nghiệp cũng rất quan trọng để có được niềm tin vào ban lãnh đạo công ty.

Thị trường ETF

Phân tích cơ bản của thị trường ETF liên quan đến việc đánh giá các tài sản hoặc chỉ số cơ bản mà ETF đại diện. Các khía cạnh chính bao gồm:

 • Phân tích tài sản hoặc chỉ số: Đánh giá các yếu tố cơ bản thúc đẩy hiệu suất của tài sản hoặc chỉ mục được ETF theo dõi. Điều này liên quan đến việc áp dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản có liên quan cho loại tài sản hoặc thị trường cụ thể.

 • Thành phần danh mục đầu tư: Đánh giá thành phần và trọng số của các tài sản hoặc chỉ số cơ bản của ETF. Việc phân tích các thành phần riêng lẻ giúp hiểu được những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến ETF.

 • Xu hướng và Tâm lý Thị trường: Theo dõi các xu hướng thị trường rộng hơn, các chỉ số kinh tế và tâm lý nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ETF. Những yếu tố này ảnh hưởng đến động lực chung của thị trường mà ETF hoạt động.

Thị trường Trái phiếu

Phân tích cơ bản của thị trường trái phiếu liên quan đến việc đánh giá mức độ tin cậy và rủi ro liên quan đến các loại trái phiếu khác nhau. Các khía cạnh chính bao gồm:

 • Xếp hạng tín nhiệm: Đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm được các cơ quan xếp hạng giao cho trái phiếu. Trái phiếu được xếp hạng cao hơn thường cho thấy rủi ro tín dụng thấp hơn, trong khi trái phiếu được xếp hạng thấp hơn có rủi ro cao hơn nhưng có thể mang lại lợi suất cao hơn.

 • Đường cong lãi suất và lợi suất: Phân tích xu hướng lãi suất và hình dạng của đường cong lãi suất để hiểu mức độ hấp dẫn của các loại trái phiếu khác nhau. Những thay đổi về lãi suất có thể tác động đến giá trái phiếu và lợi suất.

 • Phân tích tổ chức phát hành: Đánh giá tình hình tài chính và sự ổn định của tổ chức phát hành trái phiếu, chẳng hạn như chính phủ hoặc tập đoàn. Các yếu tố như doanh thu, lợi nhuận, mức nợ và danh tiếng thị trường được xem xét trong phân tích tổ chức phát hành.

 • Các yếu tố kinh tế vĩ mô: Giám sát các chỉ số kinh tế vĩ mô và điều kiện thị trường có thể tác động đến giá trái phiếu, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng GDP và chính sách của ngân hàng trung ương. Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến lợi suất và nhu cầu trái phiếu.

Quy trình Phân tích Cơ bản

 • Xác định mục tiêu và trọng tâm nghiên cứu

Trước khi bắt đầu phân tích, điều quan trọng là xác định mục tiêu đầu tư của bạn và xác định thị trường hoặc loại tài sản cụ thể mà bạn muốn phân tích. Làm rõ liệu bạn đang tập trung vào đầu tư dài hạn hay giao dịch ngắn hạn và xác định các yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

 • Thu thập dữ liệu và thông tin liên quan

Để tiến hành phân tích cơ bản hiệu quả, hãy thu thập dữ liệu và thông tin liên quan từ các nguồn đáng tin cậy. Điều này bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo kinh tế, ấn phẩm ngành, nguồn tin tức và thông báo của công ty. Đảm bảo thông tin được cập nhật và đáng tin cậy để hình thành sự hiểu biết toàn diện về cơ hội đầu tư.

Được Cập Nhật Tin Tức Tài Chính Hàng Ngày

newspaper on the counter
 • Thực hiện phân tích định tính

Bắt đầu bằng phân tích định tính, bao gồm việc đánh giá các yếu tố phi số có thể ảnh hưởng đến giá trị đầu tư. Hãy xem xét các khía cạnh sau:

 1. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý công ty, các quyết định chiến lược của họ và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp.
 1. Phân tích các thế mạnh độc đáo của công ty, chẳng hạn như sở hữu trí tuệ, nhận diện thương hiệu hoặc định vị thị trường, để đánh giá lợi thế cạnh tranh và tính bền vững của công ty.
 1. Nghiên cứu động lực của ngành, bao gồm xu hướng thị trường, môi trường pháp lý và tiến bộ công nghệ để hiểu vị trí của công ty trong ngành.
 1. Xem xét các yếu tố kinh tế rộng hơn như lãi suất, lạm phát, tăng trưởng GDP và các chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.
 • Tiến hành phân tích định lượng

Tiếp theo, đi sâu vào phân tích định lượng, bao gồm việc sử dụng dữ liệu số để đánh giá sức khỏe và giá trị tài chính của khoản đầu tư. Hãy xem xét các khía cạnh sau:

 1. Xem xét báo cáo tài chính của công ty, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá khả năng sinh lời, tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty. Sử dụng các tỷ số và số liệu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
 1. Áp dụng các phương pháp định giá khác nhau, chẳng hạn như phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), phân tích tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hoặc phân tích tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) để ước tính giá trị nội tại của khoản đầu tư. So sánh việc định giá với giá thị trường hiện tại để xác định những khác biệt tiềm ẩn.
 1. Phân tích các chỉ số kinh tế có liên quan như lãi suất, tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng GDP và dữ liệu việc làm để đánh giá mức độ tiếp xúc của khoản đầu tư với các xu hướng kinh tế vĩ mô.
 1. Sử dụng các công cụ và mô hình thống kê để phân tích dữ liệu lịch sử và xác định các mô hình hoặc mối tương quan có thể hỗ trợ dự đoán thị trường trong tương lai
 • Giải thích và rút ra kết luận

Sau khi phân tích cả yếu tố định tính và định lượng, hãy giải thích các phát hiện và đưa ra kết luận về giá trị và triển vọng tiềm năng của khoản đầu tư. Xem xét điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa (phân tích SWOT) liên quan đến khoản đầu tư để đưa ra quyết định sáng suốt.

 • Theo dõi và cập nhật phân tích

Phân tích cơ bản là một quá trình diễn ra liên tục và điều cần thiết là phải theo dõi khoản đầu tư và cập nhật phân tích của bạn thường xuyên. Luôn cập nhật các báo cáo tài chính, diễn biến của ngành và các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Điều chỉnh phân tích của bạn khi có thông tin mới.

businessman working audit and calculating expense financial annual financial report

Hạn chế của Phân tích Cơ bản

Phân tích cơ bản, mặc dù được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn có những hạn chế nhất định mà nhà đầu tư cần lưu ý. Thứ nhất, nó liên quan đến việc đánh giá và giải thích dữ liệu một cách chủ quan, điều này có thể dẫn đến những kết luận khác nhau giữa các nhà phân tích. Ngoài ra, độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu được sử dụng để phân tích có thể khác nhau, vì báo cáo tài chính có thể bị thao túng hoặc thực hiện kế toán làm sai lệch tình hình tài chính thực sự của công ty. Hơn nữa, việc dự đoán tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử và hiện tại vốn không chắc chắn vì các sự kiện và thay đổi không lường trước được trong điều kiện thị trường có thể tác động đáng kể đến giá trị của một tài sản. Hơn nữa, thị trường tài chính không phải lúc nào cũng hiệu quả hoàn hảo, có nghĩa là giá tài sản không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị nội tại của chúng. Tâm lý thị trường, hành vi của nhà đầu tư và các yếu tố bên ngoài khác có thể khiến giá đi chệch khỏi định giá cơ bản, khiến việc dự đoán chính xác diễn biến thị trường ngắn hạn trở nên khó khăn.

Để giải quyết những hạn chế này, các nhà đầu tư thường kết hợp các công cụ và phương pháp phân tích khác, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật, để có được sự hiểu biết toàn diện về cơ hội.

Kết hợp Phân tích Cơ bản và Kỹ thuật

Bất chấp những hạn chế này, phân tích cơ bản vẫn cung cấp nền tảng vững chắc để hiểu giá trị cơ bản của một tài sản. Phân tích cơ bản đi sâu vào giá trị nội tại và tình trạng tài chính của một tài sản hoặc công ty, trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu các mô hình, xu hướng và chỉ báo giá. Cả hai cách tiếp cận đều cung cấp những hiểu biết có giá trị về thị trường và khi kết hợp với nhau. Việc tích hợp các điểm mạnh của phân tích cơ bản, bao gồm phân tích báo cáo tài chính, xu hướng ngành và các yếu tố kinh tế, với những hiểu biết sâu sắc có được từ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như mô hình biểu đồ, chỉ báo và tâm lý thị trường, cho phép các nhà giao dịch hiểu biết toàn diện về cơ hội đầu tư và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

Tìm Hiểu Thêm Về Phân Tích Kỹ Thuật

led charts and summary info for stock price

Kết luận

Bằng cách tiến hành phân tích cơ bản kỹ lưỡng, các nhà đầu tư nhằm mục đích xác định các tài sản bị định giá thấp hoặc định giá quá cao trên thị trường. Thông tin này có thể giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, chẳng hạn như mua, bán hoặc nắm giữ một tài sản cụ thể. Điều quan trọng cần lưu ý là phân tích cơ bản chỉ là một cách tiếp cận phân tích đầu tư và nó thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý thị trường, để đưa ra quyết định đầu tư toàn diện.

Bắt Đầu Giao Dịch Với Tài Khoản Demo/Live PU Prime

Bắt đầu Giao dịch với lợi thế

Giao dịch ngoại hối, chỉ số, Kim loại,...với phí chênh lệch thấp trong ngành và khớp lệnh nhanh như chớp

 • Bắt đầu giao dịch với số tiền nạp thấp nhất là $50 cho tài khoản Standard của chúng tôi.
 • Hỗ trợ 24/7.
 • Truy cập hàng trăm công cụ, công cụ giáo dục miễn phí và một số chương trình khuyến mãi tốt nhất xung quanh.
Tham gia ngay

Latest Posts

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Tạo tài khoản Live
 • 1

  Đăng ký

  Đăng ký Tài khoản Live PU Prime với quy trình đơn giản của chúng tôi

 • 2

  Nạp tiền

  Dễ dàng nạp tiền vào tài khoản của bạn với nhiều kênh nạp tiền và loại tiền tệ được chấp nhận

 • 3

  Bắt đầu Giao dịch

  Truy cập hàng trăm công cụ trong điều kiện giao dịch hàng đầu thị trường

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!